Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub akt dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:

  1. Dowód osobisty.
  2. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej.


Termin załatwienia:

Do 7 dni


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

17 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Płatne w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy) - 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

Uwagi:

  1. Wnioskodawca zgłasza się osobiście w sprawie wydania zaświadczenia lub przez pełnomocnika.
  2. Wnioskodawca musi udokumentować swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:

  1. Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jedlińsk lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Druk do pobrania:

Brak


INNE: Brak