Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego - do pobrania poniżej ».
  2. Paszport, karta pobytu, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (dot. obywateli państw członkowskich UE) – przy wymeldowaniu z miejsca stałego pobytu,
  3. Paszport, karta pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela państwa członkowskiego UE – przy wymeldowaniu z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Sposób załatwienia:

Wydanie potwierdzenia wymeldowania.


Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
  3. Art. 15 ust. 1,1a, 4, 5 ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

Uwagi:

Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.


Tryb odwoławczy:

Brak


Druk do pobrania:

pdf.pngZgłoszenie wymeldowania

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 2.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak