Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca stałego pobytu - do pobrania poniżej ».
  2. Dowód osobisty osoby załatwiającej sprawę lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.,
  3. W przypadku osoby niepełnoletniej nie posiadającej dowodu osobistego– odpis skrócony aktu urodzenia,
  4. Wojskowy dowód tożsamości albo potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji poborowych - w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony,

Sposób załatwienia:

Wydanie potwierdzenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.


Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Art. 7, 8, 9, 9a, 9b,10,12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.). Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

Uwagi:

  1. Na osobie, która opuszcza miejsce pobytu stałego, ciąży obowiązek wymeldowania się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca stałego pobytu.
  2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Tryb odwoławczy:

Brak.


Druk do pobrania:

pdf.png Zgłoszenie wymeldowania

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 2.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak