Zameldowanie na wniosek strony w trybie administracyjnym

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy danych.
  2. Wypełniony druk meldunkowy: - zameldowanie na pobyt stały lub zameldowanie na pobyt czasowy - do pobrania poniżej ».

Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej.


Termin załatwienia:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Płatne w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy) - 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. z 1984 r. Dz. U. Nr 32 poz. 174, z 1989 r. Dz. U. Nr 35 poz. 192, z 1990r. Nr 34 poz.198, z 1997r. Nr 113 poz. 733, Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106 poz.668).
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, Dz. U. Nr 162 poz. 1119, z 1999 r. Dz. U. Nr 111 poz. 1281, z 2000 r. Dz. U. Nr 5 poz. 67, z 2000 r. Dz. U. Nr 83 poz. 946, Nr 122 poz. 1317, Nr 95 poz. 1041). Prawo spółdzielcze - ustawa z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288, Nr 133 poz. 654, z 1996 r. Nr 5 poz. 32, Nr 24 poz. 110, Nr 43 poz. 189 z 1997 r. Dz. U. Nr 32 poz. 183, Nr 121 poz. 769 i poz. 770, Nr 111 poz. 723 z 1999 r. Dz. U. Nr 40 poz. 399, Nr 60 poz. 636, Nr 77 poz. 874, Nr 99 poz. 1151).
  3. Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 1997 r. Nr 114 poz. 739, z 1998 r. Dz. U. Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1126 i z 2000 r. Nr 106 poz. 1118).

Uwagi:

  1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
  2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jedlińsk lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Druk do pobrania:

pdf.png Zgłoszenie pobytu stałego.

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 1.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak