Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - do pobrania poniżej ».
 2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia),
 3. Potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).
 4. Książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych – w przypadku podlegających obowiązkowi wojskowemu..
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Do wglądu: Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Sposób załatwienia:

Zameldowanie przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu bądź, w przypadku, gdy dane zgłoszone na formularzu meldunkowym budzą wątpliwości, wydanie decyzji o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.


Termin załatwienia:

 1. Niezwłocznie - sprawa, która może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 2. W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania - sprawa, która wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 3. W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawa szczególnie skomplikowana.

Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

Brak.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Art. 7, 8, 9, 9a, 9b,10,12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.). Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Uwagi:

 1. Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 3. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 4. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jedlińsk lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Druk do pobrania:

pdf.png Zgłoszenie pobytu stałego.

pdf.png Zgłoszenie pobytu czasowego.

Format składanego formularza: A4.
Ilość stron: 1.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak