Uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania/wymeldowania

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania/wymeldowania.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej.


Termin załatwienia:

Do 1 miesiąca. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych, z możliwością przedłużenia terminu.


Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku.
Referat Społeczno - Administracyjny.
Parter, pok. 12,
tel. 48 32 13 126
Osoba odpowiedzialna: Renata Nowocień
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata skarbowa:

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Płatne w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy) - 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Uwagi:

  1. Po powzięciu informacji, że czynność zameldowania/wymeldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania/niezamieszkiwania w lokalu, organ wszczyna postępowanie o uchylenie tej czynności.
  2. W przypadku ustalenia, że w chwili dokonywania zameldowania/wymeldowania została spełniona określona prawem przesłanka – wydana zostaje decyzja odmawiająca uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania/wymeldowania.
  3. Z dniem uprawomocnienia się decyzji orzekającej o uchyleniu czynności materialno-technicznej zameldowania/wymeldowania na osobie, której postępowanie dotyczyło, ciąży obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jedlińsk lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Druk do pobrania:

Brak.


INNE: Brak