Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Jedlińsk
na lata 2023 - 2030

Szanowni Państwo. Wójt Gminy Jedlińsk działając na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023r. poz. 1259 ze zm.) w związku z Uchwałą  Nr LI/13/2023 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30.03.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jedlińsk na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz Uchwałą Nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r.  i art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) .

ogłasza

 konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Jedlińsk na lata 2023-2030

 Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Jedlińsk na lata 2023-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian
w zakresie przedmiotowego projektu.

1.Projekt Rozwoju Gminy Jedlińsk na lata 2023-2030 podlega konsultacjom:

 • z mieszkańcami gminy Jedlińsk,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Jedlińsk, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami
 • z sąsiednimi gminami,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Radomiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

2.Projekt Strategii Gminy Jedlińsk na lata 2023-2030 podlega zaopiniowaniu przez:

 • Zarząd Województwa Mazowieckiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2.Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

w formie pisemnej poprzez:

 • formularz zgłaszania uwag pisemny - stanowiący załącznik do ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedlińsk, na stronie internetowej  Gminy Jedlińsk w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedlińsk https://bip.jedlinsk.pl/oraz w Urzędzie Gminy Jedlińsk  pok. Nr 12
 • wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: jedlinsk@jedlinsk.pl lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Jedlińsk: /jedlinsk/skrytka   lub pocztą na adres: Urząd Gminy Jedlińsk, Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk  lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Jedlińsk, Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk  – Sekretariat

w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

 • 4 września 2023r. w godzinach 13.00-15.30 w sali konferencyjnej I piętro Urzędu Gminy Jedlińsk- OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE z liderami społeczności lokalnej,
 • 4 września 2023r. w godzinach 11.00 – 13.00 w sali konferencyjnej I piętro Urzędu Gminy w Jedlińsk - DYŻUR KONSULTACYJNY,
 • 4 września 2023r. w godzinach 15.00-17.00 w sali konferencyjnej I piętro Urzędu Gminy Jedlińsk - DYŻUR KONSULTACYJNY.

w formie telefonicznej - osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu (48)3213087 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy.

3.Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jedlińsk na lata 2023-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedlińsk https://bip.jedlinsk.pl/ , w serwisie internetowym Gminy Jedlińsk : www.jedlinsk.pl oraz w Urzędzie Gminy Jedlińsk  ul. Warecka 19,  26-660 Jedlińsk w godzinach pracy urzędu gminy (pok. Nr 12)

4.Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji:

 1. Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jedlińsk,
 2. Na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: https://www.jedlinsk.pl/
 3. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedlińsk https://bip.jedlinsk.pl/

5.Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

6.Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie od 19 sierpnia 2023 r. do 5 września 2023 r. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

7.Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag. 

                                                                                                                              /Wójt Gminy Jedlińsk

mgr Kamil Dziewierz/

Wstecz